ÁSZF

1
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a HOUSE FROM BROTHERS Kft.
(„Közvetítő”) által nyújtott Szolgáltatás szolgáltatója, valamint a Szolgáltatást igénybe
vevő ügyfelek („Megbízó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF szoros és
elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésnek („Szerződés”) és a Szerződés más
mellékleteinek. Ha az ÁSZF és a Szerződés feltételei egymástól eltérnek, a Szerződés
rendelkezései az irányadóak. A jelen ÁSZF 2022.2.1 napjától hatályos.
1 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
„fogyasztó” jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személyt (Ptk. 8:1 § (1) 3.
pont);
„Ftv.” jelenti a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV törvényt;
„Kormányrendelet” jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletet;
„Pmt.” jelenti a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvényt;
„Pp.” jelenti a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvényt;
„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvényt;
„Szolgáltatás” jelenti az ÁSZF 3. pontjában
meghatározottak szerint
a) a közvetítői szolgáltatást ingatlan
értékesítésre; vagy
b) a közvetítői szolgáltatást ingatlan
bérbeadásra;
„Értékesítés” jelenti az ÁSZF 4. pontjában meghatározott
szolgáltatást;
„Bérbeadás” jelenti az ÁSZF 5. pontjában meghatározott
szolgáltatást;
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés” jelenti azt, ha a Szerződést a Felek egyidejű
fizikai jelentük mellett a Közvetítő
üzlethelyiségétől eltérő helyen kötötték
meg.
2
2 A KÖZVETÍTŐ ADATAI
Közvetítő neve: HOUSE FROM BROTHERS Kft.
Közvetítő székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 34.
Közvetítő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-396303
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Közvetítő adószáma: 27748219-2-43
Közvetítő e-mail címe: info@www.hfbr.hu
Közvetítő telefonszáma: +36 70 533 59 85
A Közvetítőnél üzleti magatartási kódex nincsen hatályban.
3 A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
3.1 A közvetítői szolgáltatás ingatlan értékesítésre az alábbi tevékenységeket foglalja
magában:
3.1.1 javaslatot az Ingatlan piaci értékének meghatározására;
3.1.2 az Ingatlan bejárását, az Ingatlanról való felvételek, fényképek, alaprajz
készítését;
3.1.3 az Ingatlanra vonatkozó reklámtevékenységet, így különösen az
Ingatlanról hirdetés elkészítését és hirdetés általa hasznosnak tartott
módon való közzétételét az interneten, vevői adatbázisokban, stb.;
3.1.4 a Megbízó költségére tulajdoni lap beszerzését;
3.1.5 a vevő jelöltekkel való folyamatos kapcsolattartást;
3.1.6 a Megbízónak az Ingatlan értékesítésével kapcsolatos szakmai
tanácsadást;
3.1.7 az Ingatlan megtekintésének megszervezését, annak személyes helyszíni
bemutatását a vevő jelölteknek;
3.1.8 személyes részvételt a szerződéskötésnél, ill. az Ingatlan
birtokbaadásánál.
3.2 A közvetítői szolgáltatás ingatlan bérbeadásra az alábbi tevékenységeket foglalja
magában:
3.2.1 javaslatot az Ingatlan bérbeadására vonatkozó bérleti díj összegének
meghatározására;
3.2.2 az Ingatlan bejárását, az Ingatlanról való felvételek, fényképek, alaprajz
készítését;
3.2.3 az Ingatlanra vonatkozó reklámtevékenységet, így különösen az
Ingatlanról hirdetés elkészítését és hirdetés általa hasznosnak tartott
módon való közzétételét az interneten, vevői adatbázisokban, stb.;
3.2.4 a bérlő jelöltekkel való folyamatos kapcsolattartást;
3
3.2.5 a Megbízónak az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos szakmai
tanácsadást;
3.2.6 az Ingatlan megtekintésének megszervezését, annak személyes helyszíni
bemutatását a bérlő jelölteknek;
3.2.7 személyes részvételt a szerződéskötésnél, ill. az Ingatlan
birtokbaadásánál.
3.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás tartalmaként felsorolt
tevékenységek közül a Közvetítő azokat köteles elvégezni, amelyek az aktuális
ügylet érdemi elintézéséhez szükségesek. Erre tekintettel a Közvetítővel szemben
azon a jogcímen nem érvényesíthető igény, hogy a felsoroltak közül nem
teljesítette valamennyit.
4 AZ ÉRTÉKESÍTÉS
4.1 Közvetítőt közvetítői Szolgáltatás esetén sikeres Értékesítéskor (közvetítéskor) a
Szerződésben meghatározott mértékű Megbízási Díj illeti meg.
4.2 A Szerződés szerinti sikeres Értékesítésnek minősül amennyiben a Megbízó a
Közvetítő ingatlanközvetítői tevékenységének eredményeként felkutatott szerződő
féllel az Ingatlan értékesítésére vonatkozó szerződést köt.
4.3 Hasonlóképpen sikeres Értékesítésnek (közvetítésnek) minősül az is, amennyiben a
Közvetítő által felkutatott szerződő fél az Ingatlanra az Irányárat elérő vagy azt
meghaladó és a Megbízó és a Közvetítő között előzetesen fizetési határidőnek is
megfelelő ajánlatot tesz, de a Megbízó az Ingatlan értékesítésére vonatkozó
szerződést ennek ellenére nem köti meg. Ilyen esetnek minősül az is, ha a
Közvetítő által felkutatott szerződő fél az Ingatlanra tett ajánlatát a Megbízó
elfogadja, azonban az adásvétel azért nem jön létre, mert az Ingatlanra elővásárlási
vagy visszavásárlási joggal rendelkező harmadik személy vonatkozó jogát
érvényesíti.
4.4 Sikeres Értékesítésnek (közvetítésnek) minősül az is, amennyiben a jelen
Szerződés felmondását követő 12 hónapon belül a Megbízó a Közvetítő
ingatlanközvetítői tevékenységének eredményeként felkutatott szerződő féllel az
Ingatlan értékesítésére vonatkozó szerződést köt.
4.5 A Közvetítő által felkutatott szerződő félnek minősül:
4.5.1 az a személy, aki a Közvetítő megtekintési nyilatkozatát aláírta az
Ingatlan megtekintése során;
4.5.2 a Közvetítő megtekintési nyilatkozatát aláíró személy Ptk. szerinti
hozzátartozója;
4.5.3 olyan gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (vagy egyéni vállalkozás), amelynek vezető
tisztségviselője, tulajdonosa közvetve vagy közvetlenül a Közvetítő
megtekintési nyilatkozatát aláíró személy vagy ennek a személynek a Ptk.
szerinti hozzátartozója;
4
4.5.4 bármely személy, aki bizonyíthatóan a Közvetítőn, a Közvetítő
megtekintési nyilatkozatát aláíró személyen vagy ennek a személynek a
Ptk. szerinti hozzátartozóján keresztül került kapcsolatba a Megbízóval.
4.6 Az Ingatlan értékesítésére vonatkozó szerződésnek minősül, különösen:
4.6.1 adásvételi szerződés (beleértve az előszerződést is);
4.6.2 csereszerződés;
4.6.3 tartási, életjáradéki, öröklési szerződés;
4.6.4 haszonélvezeti jogot, használati jogot keletkeztető szerződés
4.6.5 az Ingatlan közvetett megszerzése üzletrész (részvény) adásvételi
szerződéssel, kiválással, tőkeemeléssel.
5 A BÉRBEADÁS
5.1 Közvetítőt közvetítői Szolgáltatás esetén sikeres Bérbeadáskor (közvetítéskor) a
Szerződésben meghatározott mértékű Megbízási Díj illeti meg.
5.2 A Szerződés szerinti sikeres Bérbeadásnak minősül amennyiben a Megbízó a
Közvetítő ingatlanközvetítői tevékenységének eredményeként felkutatott szerződő
féllel az Ingatlan bérbeadására vagy használatára vonatkozó szerződést köt.
5.3 Hasonlóképpen sikeres Bérbeadásnak (közvetítésnek) minősül az is, amennyiben a
Közvetítő által felkutatott szerződő fél az Ingatlanra az Irányárat elérő vagy azt
meghaladó és a Megbízó és a Közvetítő között előzetesen fizetési határidőnek is
megfelelő ajánlatot tesz, de a Megbízó az Ingatlan bérbeadására vonatkozó
szerződést ennek ellenére nem köti meg. Ilyen esetnek minősül az is, ha a
Közvetítő által felkutatott szerződő fél az Ingatlanra tett ajánlatát a Megbízó
elfogadja, azonban a bérbeadás azért nem jön létre, mert az Ingatlanra előbérleti
joggal rendelkező harmadik személy vonatkozó jogát érvényesíti.
5.4 Sikeres Bérbeadásnak (közvetítésnek) minősül az is, amennyiben a jelen Szerződés
felmondását követő 12 hónapon belül a Megbízó a Közvetítő ingatlanközvetítői
tevékenységének eredményeként felkutatott szerződő féllel az Ingatlan
bérbeadására, használatára vonatkozó szerződést köt.
5.5 A Közvetítő által felkutatott szerződő félnek minősül:
5.5.1 az a személy, aki a Közvetítő megtekintési nyilatkozatát aláírta az
Ingatlan megtekintése során;
5.5.2 a Közvetítő megtekintési nyilatkozatát aláíró személy Ptk. szerinti
hozzátartozója;
5.5.3 olyan gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (vagy egyéni vállalkozás), amelynek vezető
tisztségviselője, tulajdonosa közvetve vagy közvetlenül a Közvetítő
megtekintési nyilatkozatát aláíró személy vagy ennek a személynek a Ptk.
szerinti hozzátartozója;
5
5.5.4 bármely személy, aki bizonyíthatóan a Közvetítőn, a Közvetítő
megtekintési nyilatkozatát aláíró személyen vagy ennek a személynek a
Ptk. szerinti hozzátartozóján keresztül került kapcsolatba a Megbízóval.
5.6 Az Ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződésnek minősül, különösen:
5.6.1 (lakás)bérleti szerződés (beleértve az előszerződést is);
5.6.2 szívességi lakáshasználatra vonatkozó szerződés;
5.6.3 haszonélvezeti jogot, használati jogot keletkeztető szerződés
6 MEGBÍZÁSI DÍJ
6.1 A Szerződés 3. pontja alapján a Közvetítő a Szolgáltatást az ott meghatározott
Megbízási Díj ellenében látja el.
6.2 A Megbízási Díj forintban értendő és az áfát nem tartalmazza.
6.3 A Megbízó a Megbízási Díjat egyösszegben, az Ingatlan Értékesítéséből vagy
Bérbeadásából származó első részösszegből (foglaló, vételárrészlet, bérleti díj)
köteles a Közvetítőnek megfizetni, legkésőbb az Ingatlan Értékesítésére vagy
Bérbeadására vonatkozó szerződés aláírásakor.
6.4 Amennyiben az Ingatlan Értékesítésére vagy Bérbeadására vonatkozó
szerződéskötéskor a Közvetítő képviselője a Megbízó hibájából nincs jelen, a
Megbízási Díj alapjának a Szerződésben meghatározott Irányárat kell figyelembe
venni.
7 A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
7.1 Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Ingatlan a saját,
valamint családtagja(i) illetve más tulajdonossal közös tulajdonában van és a
Megbízó tulajdonosként, illetve a tulajdonos(ok) megbízottjaként jogosult a
Közvetítő részére megbízást adni, ehhez minden szükséges hozzájárulással
rendelkezik.
7.2 A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlanba a megtekintés idejére,
előzetes jóváhagyást követően bejutást biztosít, illetve a Közvetítő által felkutatott
potenciális szerződő féllel tárgyalásokat a Közvetítőn keresztül vagy a Közvetítő
jelenlétében folytat.
7.3 A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződéses kapcsolat fennállása alatt
az Ingatlannal kapcsolatos változásokról – különösen az Irányár módosulása, az
eladási szándék visszavonása, az Ingatlan esetleges eladása, az ingatlan bármilyen
módon való megterhelése, arra jelzálog bejegyzése, per alá vonása, végrehajtási jog
bejegyzése – valamint a Közvetítő által felkutatott szerződő fél ajánlatának
elfogadásáról a Közvetítőt haladéktalanul, legfeljebb 24 órás késedelemmel
tájékoztatja.
7.4 A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződéses kapcsolat fennállása alatt
a megbízástól függetlenül létrejött értékesítésről (bérbeadásról) a Közvetítőt
haladéktalanul, legfeljebb 24 órás késedelemmel tájékoztatja. Amennyiben jelen
6
értesítési kötelezettségének a Megbízó nem tesz eleget úgy a 4.3 (vagy 5.3)
pontban foglaltakat kell alkalmazni az ott meghatározottaknak megfelelő vételi
(bérleti) ajánlat esetén.
7.5 A Megbízónak tudomása van arról, hogy az Ingatlan értékesítése (bérbeadása)
alkalmával – bizonyos eseteket kivéve – energetikai tanúsítványt kell beszereznie,
melynek a költsége a Megbízót terheli.
8 ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS
8.1 A Megbízó kijelenti, hogy a Közvetítő tájékoztatta őt arról, hogy a Közvetítő a
Pmt. rendelkezései szerinti ügyfél azonosítás és átvilágítás lefolytatására köteles.
Ennek során a Közvetítő köteles az igazolványok bemutatását megkövetelni a
Megbízótól, a bemutatott igazolványokról másolatot készíteni, illetve a Megbízó
jogszabályban meghatározott adatait jogszabályban meghatározott módon
rögzíteni, kezelni és tárolni. A Pmt. 56. § (1) bekezdése alapján a Közvetítő a
birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai
céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismerheti meg és kezelheti. A
Pmt. 8. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően a Megbízó nyilatkozik arról,
hogy a Szerződéssel kapcsolatban (i) saját nevében, illetve az általa képviselt
ügyfél nevében jár el, illetve (ii) nem kiemelt közszereplőként, vagy kiemelt
közszereplő közeli hozzátartozójaként jár el. A Megbízó kötelezettséget vállal arra,
hogy a fenti adatokban bekövetkezett változást öt munkanapon belül bejelenti a
Közvetítő részére. A Megbízó kijelenti, teljes körűen hozzájárul ahhoz, hogy a
Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a Közvetítő másolatot
készítsen, illetve ahhoz, hogy a Pmt. 12. § (1) bekezdés, illetve 22. § (1) bekezdés
szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a Közvetítő az
átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.
9 ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS
9.1 A Közvetítő kiemelten fontosnak tartja a Megbízó személyhez fűződő jogait. A
Közvetítő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi
jogszabályokkal összhangban, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseinek
megfelelően kezeli.
9.2 A személyes adatok kezelése vonatkozásában a Közvetítő weboldalán
www.hfbr.hu elérhető mindenkori adatkezelési tájékoztató rendelkezései
irányadóak.
10 KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE
10.1 A Közvetítő a Szolgáltatás nyújtása során jogosult megbízottakat, alvállalkozókat
és más szerződött közreműködőket („Közreműködők”) igénybe venni. A
Közreműködők személyét a Közvetítő szabadon választhatja meg. A
Közreműködők igénybevétele a Megbízó számára nem jár többletköltséggel.
11 ÜZLETI TITOK
11.1 A Felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés végrehajtása során tudomásukra
7
jutott üzleti- és banktitkot, valamint a biztonsági titkot időbeli korlátozás nélkül
megtartják.
11.2 A Felek együttesen tudomásul veszik és elfogadják, hogy mindazokhoz az
információkhoz, amelyekhez a Szerződés teljesítése során (így különösen a Felek
közötti együttműködés során adott esetben egymás szervezetéről, működéséről, a
termékeikről és adataikról egymás tudomására jutott minden értesüléssel
kapcsolatban) hozzájutnak, üzleti titkot képeznek. Üzleti titkot képeznek továbbá a
Felek között létrejött szerződések, azok minden részlete, valamint a jelen
Szerződés szövege egészében és részleteiben is. Erre tekintettel a Felek tudomásul
veszik azt is, hogy üzleti titkok megsértése esetén az érvényes jogszabályoknak
megfelelő következmények alkalmazhatók.
11.3 A jelen Szerződés aláírásával a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik
félre vagy annak ügyfelére vonatkozó üzleti- vagy egyéb gazdasági titkot képező
adatokat, információkat – ide nem értve a mindenki által hozzáférhető, publikus
információkat és adatokat – bizalmasan kezeli, a másik félre vonatkozó
adatvédelemi jogszabályokban foglaltakat betartja, azt harmadik személyek
tudomására a másik fél erre irányuló írásos engedélye kivételével nem hozza,
rendelkezésére nem bocsátja, saját céljaira fel nem használja. A Felek a fenti
kötelezettségvállalás megszegéséért és az ebből eredő károkért felelősséggel
tartoznak. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a
fenti kötelezettségvállalást alkalmazottaik, megbízottaik, alvállalkozóik is
megtartsák.
11.4 A Felek az üzleti titkokkal nem élhetnek vissza, azokat a Szerződéssel
összefüggésben nem álló célokra nem használhatják fel, harmadik személyek
számára hozzáférhetővé nem tehetik, harmadik személyeknek nem adhatják át,
nyilvánosságra nem hozhatják.
11.5 Üzleti titoknak minősül a másik fél és/vagy ügyfele tulajdonát képező, illetve a
másik fél és/vagy ügyfele tevékenysége során birtokba került minden, jogi oltalom
alá eső szellemi alkotás, valamint a másik fél és/vagy ügyfele üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozó információ, illetve minden olyan
információ, amelyet a másik fél és/vagy ügyfele üzleti titoknak minősít, vagy
jogosan annak tekinthet.
11.6 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés fennállása alatt
tudomásukra jutott, jelen pontban meghatározott adatot, információt, üzleti titkot
képező információkat e jogviszony esetleges megszűnése esetén – a nyomozati
eljárást ide nem értve – sem jogosultak harmadik személynek tudomására hozni,
publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a másik fél és/vagy ügyfele
érdekével ellentétes módon felhasználni.
11.7 A Felek vállalják, hogy betartják a titoktartási kötelezettséget, és megvédenek
minden üzleti titkot, vállalva azt, hogy azokat kizárólag saját ügykörükön belül a
Szerződés teljesítése érdekében használják fel.
11.8 A Megbízó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az elkészített hirdetéseket a
honlapján és / vagy egyéb kiadványaiban referenciaként közzé tegye a Megbízó
8
adati nélkül, anonim módon.
12 PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS
12.1 A Megbízó a Közvetítő tevékenységével, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos
kifogásait az info@www.hfbr.hu e-mail címen terjesztheti elő. A Közvetítő a kifogásokra
8 munkanapon belül elektronikus úton válaszol.
12.2 Amennyiben a Közvetítő és a Megbízó között esetlegesen fennálló jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megbízó eljárást
kezdeményezhet a lakóhelye / székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett
működő békéltető testületnél a Ftv. rendelkezéseinek megfelelően a fogyasztói
jogvita rendezése érdekében.
12.3 A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.
em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: 06 (1) 488 21 86; telefon: 06 (1) 488 21 31.
12.4 A Megbízó jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Pp.
rendelkezéseinek megfelelően. A Közvetítő és a Megbízó jogvitáik esetére a
magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi
Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki.
12.5 A Közvetítő és a Megbízó között létrejött jogviszonyra a magyar jog irányadó.
13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1 A Szerződés, az ÁSZF és mellékleteik képezik a Felek közötti teljes megállapodást
a Szerződés tárgyára vonatkozóan, és a Szerződés hatálytalanít a Felek között e
tárgyban korábban létrejött ezeken felüli minden szóbeli és írásbeli megállapodást.
A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti
teljességi záradéknak minősül.
13.2 Ha a Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják,
vagy pedig a Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezése a továbbiakban nem
alkalmazható, a Szerződés vagy az ÁSZF fennmaradó rendelkezései továbbra is
teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelennek,
vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánult, oly módon módosul, vagy
amennyiben nem tud módosulni, a Feleknek úgy kell módosítaniuk, hogy az
lehetővé tegye a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak
a legmesszebbmenőkig történő megvalósítását, amit a Felek az érvénytelen, vagy
nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.
13.3 A Szerződés és az ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely fordítás esetén a
magyar nyelvű változat irányadó.
MELLÉKLETEK
I. Felmondási tájékoztató fogyasztónak minősülő Megbízók részére üzlethelyiségen
kívüli szerződéskötés esetén
II. Felmondási nyilatkozatminta fogyasztónak minősülő Megbízók részére
üzlethelyiségen kívüli szerződéskötés esetén
9
I. Felmondási tájékoztató fogyasztónak minősülő Megbízók részére
üzlethelyiségen kívüli szerződéskötés esetén
Felmondási jog
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap
elteltével jár le .
Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött
levél útján) az alábbi címre: HOUSE FROM BROTHERS Kft.; 1095 Budapest, Soroksári
út 34.; +36 70 533 59 85; info@www.hfbr.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt
felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi felmondási nyilatkozatát.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése,
felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének
időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, felmerült költségeket.
Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely
meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
II. Felmondási nyilatkozatminta fogyasztónak minősülő Megbízók részére
üzlethelyiségen kívüli szerződéskötés esetén
(csak a Szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: HOUSE FROM BROTHERS Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 34.;
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-396303; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; adószáma: 27748219-2-43; e-mail címe: info@www.hfbr.hu; telefonszáma: +36
70 533 59 85)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: […] (Itt
szükséges a szerződés tárgyául szolgáltatás megjelölése)
Szerződéskötés időpontja: (A megfelelő jelölendő))
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Összehasonlítás